• نمونه صدای تبلیغ صوتی تهیه و تنظیم صداهای تلفن گویا به کمک مرکز ضبط صدای فارسیکام

  • تبلیغ صوتی کاربردهای تلفن گویای فارسیکام

  • تبلیغ صوتی فارسیکام به عنوان تنها تولید کننده سیستم های یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان(crm)و تلفن گویا

  • تبلیغ صوتی مدیریت فکس به کمک تلفن گویای فارسیکام