• نمونه تست گویندگی

  • نمونه نخست صدای تلفن گویای ضبط صدا

  • نمونه دوم صدای تلفن گویای ضبط صدا

  • نمونه سوم صدای تلفن گویای ضبط صدا

  • نمونه صدای تبلیغ صوتی تهیه و تنظیم صداهای تلفن گویا به کمک مرکز ضبط صدای فارسیکام

  • نمونه صدای غیر حرفه ای تلفن گویای ضبط صدای فارسیکام

  • نمونه صدای حرفه ای تلفن گویای ضبط صدای فارسیکام

  • تبلیغ صوتی کاربردهای تلفن گویای فارسیکام

  • تبلیغ صوتی فارسیکام به عنوان تنها تولید کننده سیستم های یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان(crm)و تلفن گویا

  • تبلیغ صوتی مدیریت فکس به کمک تلفن گویای فارسیکام