• نمونه صدای گوینده انگلیسی خانم کد 200002

 • نمونه صدای خانم کد 130006

 • نمونه صدای خانم کد 130007

 • نمونه صدای خانم کد 130008

 • نمونه صدای خانم کد 120006

  نمونه صدای خانم کد 120006

 • نمونه صدای خانم کد 120004

  نمونه صدای خانم کد 120004

 • نمونه صدای خانم کد110002

  نمونه صدای خانم کد 110002

 • نمونه صدای انگلیسی خانم کد 200001

 • 100010

  نمونه صدای خانم کد 100010

 • 100006

  نمونه صدای خانم کد 100006

 • نمونه صدای خانم کد110002

  نمونه صدای خانم کد 110002