موزیک و پیام انتظار

انتظار: بازاریابی واقعی

یک متن استراتژیک، و یک تبلیغ صوتی مناسب برای مدت زمان انتظار علاوه بر اینکه احتمال قطع کردن تلفن توسط تماس گیرنده را کاهش می دهد فواید دیگری هم دارد. به تماس گیرندگان خود زمانی که منتظر صحبت با شما هستند اطلاعات و پیامهای تبلیغاتی خود را برسانید. فارسیکام به شما در تبدیل فرصتهای هدررفته تبلیغاتی به یک تجربه مثبت برای شما و مشتریانتان کمک می کند.